Общи Правила и Условия за участие в Giveaway, организиран от Charovna

I. ПЕРИОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1.1. Играта на Charovna наричана за по-кратко Играта, стартира на 08.03.2022 и продължава до 23:59 ч. на 12.03.2022.

1.2. Играта се провежда при условията на настоящите Общи Правила и Условия, които са задължителни за всички участници в Играта.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1. Играта е организирана от ,,Дейли Лайф“ ООД, със седалище и адрес на управление в България, Ловеч, Община: Троян, с. Врабево, ул. Георги Димитров № 103, с ЕИК: 206434468, наричано по-долу за краткост ,,Организатор“.

2.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на (линк към страница с правила). Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на официалната Facebook страница на Charovna https://www.facebook.com/charovnacom и на официалния уеб сайт https://charovna.com .

2.3.Играта се организира с цел реклама и популяризиране на Facebook страницата https://www.facebook.com/charovnacom и онлайн магазина на Charovna.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

3.1. Играта се провежда само и единствено на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждате на Играта, което пребивава на територията на Репулика България.

4.2. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила, като с участието си в Играта декларира съгласието си с настоящите Общи Правила и Условия.

4.3. Участието в Играта е доброволно и не е обвързано по никакъв начин с реализирането на покупка на стоки и/или услуги от Charovna.

V. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5.1. По време на периода на провеждане на Играта, упоменат в т. 1.1., всяко лице, което отговаря на Правилата за участие и има желание да участва в Играта, следва:

5.2. Да хареса публикацията обявяваща Играта на официалната Facebook страница на Charovna https://www.facebook.com/charovnacom

5.3. Да последва официалната Facebook страница на Charovna https://www.facebook.com/charovnacom

5.4. Да отбележи в коментар под публикацията 2-ма приятели. Може да участвате повече от веднъж, но с тагове на различни хора. Не можете да участвате с фалшиви профили или да тагвате такива. Всеки коментар трябва да съдържа отговор на въпроса към снимката.

5.4.1. Всеки коментар, който не отговаря на посоченото условие от 5.4. се счита за невалиден и няма да участва в Играта.

5.4.2. Всеки коментар, публикуван след 23:59 ч. на 12.03.2022, се счита за невалиден и няма да участва в Играта.

5.4.3. Правилата на Играта са задължителни и еднакви за всички участници.

5.4.4. Със своето участие в Играта, участниците се включват спечелване на 1 награда, която е описана в настоящите Правила до 23:59 на 12.03.2022.

VI. НАГРАДА

6.1. Наградата от Играта е: артикул/и по избор от онлайн магазина на Charovna на стойност до 80.00 лв.

6.2. Изображението на наградата, визуализирана на Facebook страницата, уебсайта и върху всички рекламни материали, е с илюстративен характер.

6.3. Определянето на печелившия участник, спечелил Наградата по 6.1., ще се проведе до 23:59 ч. на 13.03.2022 чрез теглене на случаен принцип (томбола).

6.4. Резултатът ще бъде оповестен чрез отбелязване на името на печелившия участник на Facebook Story до 23:59ч. на 13.03.2022.

6.5. Участниците в Играта се задължават да следят Facebook страницата на Charovna https://www.facebook.com/charovnacom, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорост, в случай че печелившият участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил наградата от Играта.

6.6. Печелившият участник ще спечели 1 нарада с участието си в Играта.

6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил на едно и също лице за участие; б) използване на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

6.8. В случай, че Организаторът констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в Играта.

VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Наградата от Играта ще бъде предоставена на печелишвия участник в срок до 14 работни дни след потвърждение на данните за контакт.

7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

7.3. Не се допуска предоставянето, преотстъпването или продаването на спечелената Награда на трети лица.

7.4. В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелената Награда, то организаторът има право да откаже предоставянето на съответната спечелена Награда, както и да я предостави на друг участник в Играта.

VIII. ДРУГИ

8.1. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичанеето на периода на Играта или по други подобни поводи.

8.2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между организатора и участниците в Играта, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

8.3. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на Facebook страницата https://www.facebook.com/charovnacom и на уеб сайта https://charovna.com.

8.4. Организаторът си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на Играта ще бъде посочен на Facebook страницата https://www.facebook.com/charovnacom и на уеб сайта https://charovna.com.

8.5 Играта може да бъде прекратена преди изтичането на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на Facebook страницата https://www.facebook.com/charovnacom или уеб сайта https://charovna.com.

8.6. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията ѝ, като с участието си в Играта декларира съгласието си с настоящите правила.

8.7. ТАЗИ ИГРА НЕ СЕ АДМИНИСТРИРА, ПОДПОМАГА ИЛИ СПОНСОРИРА ОТ FACEBOOK ПО НИКАКЪВ НАЧИН.

IX. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА

9.1. За въпроси, свързани с Играта, потребителите могат да се свържат по имейл на ([email protected]) всеки ден, с изключение на официалните празнични дни за 2022 година, за да получат необходимата информация.

Влизане

Изгубена парола?

Количка

Вашата количка е празна.